Diwrnod o weddi dros y Deyrnas Unedig, 13eg o Dachwedd 2020.

Arglwydd, heddiw cyfarwydda fy meddyliau, anadla llonyddwch, rhoi grym i’m geiriau. Yn enw Iesu, Amen 

Amserlen

Brecwast

 • Gweddïwch dros y rhai yn y gwasanaethau gofal ac argyfwng sydd yn aml wedi blino ac yn ddigalon.
 • Y rheini sydd yn yr ysbyty, a’r rhai sydd mewn gofal dwys.

Canol bore

 • Gweddïwch dros y rhai sy’n galaru, yn bryderus ac yn ofnus.

Canol dydd

Gweddïwch weddi’r Arglwydd:

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd,

sancteiddier dy enw.

Deled dy deyrnas.

Gwneler dy ewyllys,

megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.

Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol.

A maddau i ni ein dyledion,

fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.

Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg.

Yn enw Iesu,

Amen.

Mathew 6:9 – 13

Amser cinio

 • Os yn bosibl, ewch allan am dro yn y gymuned a gweddïwch dros y strydoedd a’r busnesau lleol
 • Gweddïwch dros y rhai sydd yn ynysu neu’n fregus.

Canol y prynhawn

 • Gweddïwch dros y tlawd, y rhai sydd heb waith, y di-gartref.
 • Rhai sydd yn gaeth i wahanol bethau
 • Rhai sydd yn dioddef o salwch meddwl

Hwyr yn y prynhawn

 • Gweddïwch dros y gwan, dros blant, y rhai sydd ag anabledd a’u gofalwyr.
 • Y rhai sy’n unig.
 • Y rhai sy’n ofnus yn eu sefyllfa gartref.

Gyda’r nôs

 • Gweddïwch dros y rhai mewn awdurdod neu llywodraeth ac arweinyddiaeth a gwneuthurwyr penderfyniadau.

s

Gweddi:

Arglwydd gras,
Boed i Dy ddaioni ddisgyn yn ein cenhedloedd.
Tad cariad,
Tywallt Dy gariad arnom, ynom a thrwyom ni.
Ysbryd cymrodoriaeth,
adeilada a chryfha cymunedau ledled y DU.
Trugarha wrthym,